1. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zakupów i usług w sklepie internetowym pod adresem klareko.comi jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  2. Sprzedawcą prowadzącym Sklep Internetowy Klareko.com, zwanym dalej „Sklepem Internetowym”, jest Mulieres spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000668303, numer NIP 7393895893, numer REGON 366782111, adres poczty elektronicznej sklep@klareko.com.
  3. Niniejszy Regulamin Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem par. 9 regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców)
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresiei w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacjii poprawiania.
  5. Definicje:
  6. Dzień roboczy – oznacza jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie konta.
  8. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  9. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
  10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  11. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
  12. Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
  13. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
  14. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
  15. Sklep internetowy – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: klareko.com.
  16. Sprzedawca; usługodawca – Mulieres spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Dworcowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000668303, numer NIP 7393895893, numer REGON 366782111, adres poczty elektronicznej sklep@klareko.com.
  17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientema sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
  18. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
  19. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
  20. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (dz.u. 2014 poz. 827 ze zm.)
  21. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówieniai zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.
 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter.
  • Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez usługobiorcę – (1) poprawne wypełnienie formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „załóż konto” oraz (3) potwierdzenie chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany automatycznie na adres poczty elektronicznej podany przez usługobiorcę w formularzu rejestracji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez usługobiorcę następujących danych usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@klareko.com lub też pisemnie na adres: Mulieres sp. z o.o., ul. Dworcowa 3, 10-450 Olsztyn.
  • Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnienie formularza zamówienia (2) kliknięcie na stronie sklepu internetowego pola „zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych dotyczących klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.
  • Newsletter –
 4. usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się
  z newslettera (rezygnacji z newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@klareko.com lub pisemnie na adres: Mulieres sp. z o.o., ul. Dworcowa 3, 10-450 Olsztyn.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: mozilla firefox w wersji 17.0 i wyższej lub internet explorer w wersji 10.0 i wyższej, opera w wersji 12.0 i wyższej, google chrome w wersji 23.0. I wyższej, safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w par. 7 regulaminu) usługobiorca może składać:

– pisemnie na adres: Mulieres sp. z o.o., ul. Dworcowa 3, 10-450 Olsztyn.
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@klareko.com.

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowe dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: wybrana forma płatności i dostawy, dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 3. W przypadku gdy, dane podane przez kupującego są niekompletne, Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym dla ustalenia prawidłowych danych. W przypadku gdy ustalenie prawidłowych danych będzie niemożliwe zamówienie zostanie anulowane.
 4. Po złożeniu zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail generowana jest automatyczna odpowiedź potwierdzająca wpłynięcie zamówienia do sklepu.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest faktura VAT.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności faktur VAT z załącznikami.
 7. Kupujący może skorzystać z możliwości założenia konta w Sklepie Internetowym i zapamiętania jego danych w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia oraz umożliwienia korzystania z promocji i rabatów dostępnych w sklepie. Za pośrednictwem swojego konta Kupujący ma dostęp do historii zamówień oraz do swoich danych. Dane te może zmienić, poprawić lub usunąć. Hasło niezbędne do zalogowania do konta klienta nie jest znane Sprzedawcy, a Kupujący powinien chronić je przed dostępem osób trzecich.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub
  u dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego) lub zaistnieją inne okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia w ciągu 14 dni Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty Sprzedawca zwróci całą wpłaconą należność. Kupujący może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na zakup innego towaru, dostępnego w Sklepie Internetowym.
 1. Zamówienie przekazywane jest do realizacji w ciągu jednego dnia roboczego:
  1. w przypadku płatności przelewem – od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany
   w potwierdzeniu zamówienia;
  2. w przypadku płatności online – od momentu zaksięgowania wpłaty. Czas zaksięgowania wpłaty w przypadku przelewu online lub płatności kartą może się opóźnić o 1-2 dni robocze od momentu dokonania płatności za zamówienie.
  3. w przypadku wysyłki „za pobraniem” – od momentu złożenia zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
 3. Czas dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 1-3 dni robocze. Na terenie Unii Europejskiej do 10 dni roboczych, natomiast do państw spoza Unii Europejskiej może wynieść do 30 dni.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie spowodowane błędem firmy dostarczającej towar. Składając zamówienie klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy przesyłki.
 6. Koszt dostawy obciąża Kupującego. Wysokość opłaty podawana jest przy podsumowaniu zamówienia i zależy od wybranego sposobu płatności, rodzaju transportu, wagi i wielkości przesyłki oraz od adresu dostawy.

W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem z poczty lub od kuriera Kupujący obowiązany jest do zapłaty kosztów dostawy oraz kosztów zwrotu przesyłki do Sklepu Internetowego.

 1. Do każdego opłaconego zamówienia wystawiana jest faktura.
 2. Płatności przyjmowane są w złotych polskich (PLN).
 3. Datą dokonania zapłaty jest dzień zaksięgowania płatności na koncie sklepu.
 4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub za pobraniem (przy odbiorze towaru).
 5. Zapłata przelewem przyjmowana jest na konto bankowe sklepu wskazane w potwierdzeniu zamówienia.
 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany cen towarów w dowolnym czasie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ma to wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wprowadzeniem zmian w cenach lub promocjach.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów
  i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Jeśli w wyniku usterki bądź błędu w oprogramowaniu zostanie obliczona nieprawidłowa kwota do zapłaty, błędnie naliczony zostanie koszt dostawy lub rabat – Sklep Internetowy po stwierdzeniu nieprawidłowości lub na wiosek Kupującego może dokonać korekty.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki
  z reklamowanym towarem. Reklamacje mogą dotyczyć wad technicznych, niezgodności dostarczonych towarów ze specyfikacją zamówienia lub uszkodzeń w trakcie transportu.
  W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie transportu należy sporządzić protokół szkody
  w obecności kuriera/listonosza.
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji:

– charakterystyczne i naturalne właściwości produktu, w tym barwa, zapach, itp.

– różnice w stosunku do podobnych towarów w innych sklepach,

– uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania produktu.

 1. Reklamację z opisem niezgodności towaru należy przesłać na adres mailowy Sklepu Internetowego: sklep@klareko.com lub na adres: Mulieres sp. z o.o., ul. Dworcowa 3, 10-540 Olsztyn.
 2. Reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@klareko.com lub pisemnie na adres: Mulieres sp. z o.o., al. Piłsudskiego 54, 10-450 Olsztyn.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Mulieres sp. z o.o., ul. Dworcowa 3, 10-450 Olsztyn.
 3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Zgodnie z prawem zwrotowi lub wymianie nie podlegają towary, które z uwagi na swój specyficzny charakter nie mogą zostać zwrócone.
 5. Sklep Internetowy w ciągu 14 dni roboczych dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto. Jeżeli zwracany towar będzie uszkodzony lub będzie nosić ślady większego zużycia niż to jest niezbędne do sprawdzenia towaru Sklep Internetowy ma prawo do rekompensaty, która zostanie potrącona z zapłaty.
 1. Niniejszy paragraf regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów
  i usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 3. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem.
 9. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia § 8 niniejszego regulaminu.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.
 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu www.klareko.com jest Mulieres sp z o.o., ul. Dworcowa 3. 10-450 Olsztyn.
 2. Sklep działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Klientów danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 5. Klient rejestrując się w sklepie podaje swoje dane dobrowolnie i ma do nich dostęp w każdym czasie, może je modyfikować, jak również żądać ich usunięcia. W celu usunięcia danych klient może skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@klareko.com lub też pisemnie: Mulieres sp. z o.o., ul. Dworcowa 3, 10-450 Olsztyn.
 1. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 2. Wszelkie materiały umieszczone w witrynie sklepu są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 3. Sklep nie bierze odpowiedzialności za używanie zakupionych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją stosowania.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 6. Data publikacji 10 maja